account_circle
Registrarse
menu
person
Premium Avatar
Entrar
Registrarse
0
0
0
2
3
Aleksandar Vukic
0
0
0
6
6
Jason Kubler
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Kub
Vuk
Servicio
Devolución
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Kub
Vuk
Servicio
Devolución
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Kub
Vuk
Servicio
Devolución
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Kub
Vuk
Servicio
Devolución
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Kub
Vuk
Servicio
Devolución
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Kub
Vuk
Servicio
Devolución
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Servicio
XX
XX
Devolución
XX
XX
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Servicio
XX
XX
Devolución
XX
XX
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Servicio
XX
XX
Devolución
XX
XX
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Servicio
XX
XX
Devolución
XX
XX
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Servicio
XX
XX
Devolución
XX
XX
Todos Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Servicio
XX
XX
Devolución
XX
XX
Todos
Kub
Vuk
Reducir
Juegos de servicio ganados
% puntos ganados con el servicio
Puntos de break salvados
Puntos de devolución ganados %
Puntos de break obtenidos
Puntos de break ganados
Puntos ganados %
Juegos en blanco
Puntos de set
Punto de partido
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Expandir
Puntos de break ganados
Puntos ganados %
Todos
Kub
Vuk
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Vuk
Kub